Vad betyder en framtidsfullmakt?

Det kan finnas situationer där en individ inte på egen hand klarar av att sköta sina egna angelägenheter. Då kan en framtidsfullmakt vara ett bra alternativ till god man. När någon på grund av sjukdom, eller exempelvis psykisk sjukdom, inte har möjlighet att hävda sin rätt kan man i Sverige använda en fullmakt som går under namnet framtidsfullmakt. Denna fullmakt har då gjorts upp på förhand innan eventuella hälsoproblem har trätt i kraft. Själva idéen är att det är fullmaktshavaren som ska bedöma när själva fullmakten har inträtt. I Sverige finns ingen särskild myndighet som registrerar sådana fullmakter, och det krävs heller ingen sådan registrering vid framtidsfullmakter.

Hur används en framtidsfullmakt?

Den som vill kan utse en annan person att ta hand om sina olika ärenden, exempelvis om man känner att man inte längre klarar av detta på egen hand. Framtidsfullmakter kan alltså vara bra för bland annat personer med demens. Men det kan gälla en rad olika sjukdomar som kan drabba människor och sätta dem ur spel. Grundtanken är att en framtidsfullmakt ska vara som ett slags alternativ till andra vägar, såsom god man eller förvaltare. En enskild person kan då få lite mer att säga till om, när det kommer till egna personliga angelägenheter.

Att skriva en framtidsfullmakt

Den som blir fullmaktshavare kan i egenskap av framtidsfullmakten agera på en enskild individs vägnar och uträtta en lång rad saker, som någon själv kan vara förhindrad att göra. Det finns förstås många krav för att en sådan fullmakt ska vara juridik giltig och några av dem är:

  • Personerna måste vara fylla 18 år.
  • Fullmakter av dessa slag bör alltid vara skriftliga.
  • Det är väldigt viktigt att det framgår att det gäller en framtidsfullmakt och att alla berörda personer är fullt medvetna om detta.
  • Det måste naturligtvis framgå vad framtidsfullmakten exakt gäller.

Två vittnen

När framtidsfullmakten görs måste två vittnen närvara för att skriva under med sina namn, att allt har gått rätt till. En framtidsfullmakt kan exempelvis börja gälla först då en person blivit dement eller sjuk på annat vis. Fullmaktshavaren måste då meddela alla berörda att fullmakten har tagit kraft så att alla är införstådda i detta. En framtidsfullmakt kan återkallas på flera sätt, bland annat om en individ kräver detta. Då vänder man sig till en utsedd granskare som kan avgöra om fullmakten ska gälla eller ej.

Vart får man mer info om framtidsfullmakter?

Man kan kontakta sin bank för att få reda på mer om fullmakten. De kan ofta även ge en bra mall som man kan använda. Det är viktigt att man använder ett korrekt dokument för att skriva fullmakten, åtminstone om man inte är säker på vilka delar som det ska innehålla.